A magyar nyelv nagyszótára


Megjelent az V. kötet

Új történeti-értelmező szótár
Készült a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetében
A magyar nyelv nagyszótára a magyar nyelvtudomány eddigi legnagyobb szótári vállalkozása, amely a magyar lexikográfiai gyakorlatból még hiányzó, új műfajt képvisel. Történeti jellegű értelmező szótárként legfontosabb feladata a szavak jelentéstartalmának kibontása és e jelentések viszonyrendszerének ábrázolása. Műfajából következően nem csupán a mai nyelvállapot szókészletét tükrözi és elemzi a lexikográfia eszközeivel, hanem címszóállományában, szótárazott jelentéseiben és példamondataiban egyaránt túlnyúlik a szinkrónia határain, és történeti dimenziót érvényesít, amikor az elmúlt csaknem 230 esztendő szókincséből merít.


Az adatbázisként készülő szótár százezer szócikkben mintegy 110 ezer címszót dolgoz fel, az irodalmi és köznyelv szókincse mellett bőségesen válogatva az archaikussá vált szavakból, a csoport- és rétegnyelvek, a nyelvjárások, a szleng stb. szókészletéből is. A korábbi szótáraknál teljesebben és tagoltabban adja vissza az egyes szavak jelentésszerkezetét, következetesen feldolgozza a frazeológia körébe tartozó ún. értelmezett szókapcsolatokat, idiomatizmusokat. Nyelvtani szemléletében, szófaji rendszerében, illetve a szavak nyelvtani-szófaji elemzésében figyelembe veszi a grammatikai kutatások legkorszerűbb eredményeit. A Nagyszótár egyedülálló a magyar értelmező szótárak között a tekintetben is, hogy – mint szövegbázisra, ún. korpuszra épülő szótár – konkrét nyelvi anyag elemzése alapján készíti el a szavak lexikográfiai leírását, és minden címszava valamennyi jelentését, értelmezett egységét korrekt bibliográfiai hivatkozással ellátott példamondattal illusztrálja.


Ez a régóta várt, hézagpótló, a magyar nyelvtudomány nagy adósságát törlesztő mű nem csupán a nyelvészet – különösen a szótörténet –, az irodalomtudomány és társtudományaik kutatóinak lehet majd fontos segédeszköze, hanem a nyelvtanulóktól a kultúrhistória iránt érdeklődőkig sokak számára lesz haszonnal forgatható mű.


1831-ben döntött a Magyar Tudós Társaság a Nagy magyar szó-könyv elkészítéséről. Több jelentős kezdeményezés után, amelyek azonban nem mutattak fel nagyszótári méretű és mélységű eredményeket, 1985-ben új alapokon indult meg a modern nagyszótár adatgyűjtése: elektronikusan rögzített és adatbázisként használható szövegtest, azaz korpusz összeállítása kezdődött meg. Így lehetett a hátrányból előnyt kovácsolni és teljesen korszerű szótárt szerkeszteni, és ekképpen lesz A magyar nyelv nagyszótára, e mintegy húsz kötetesre tervezett, 110 ezer címszó részletes jellemzését tartalmazó munka a nagy európai szótársorozatok közé illő mű.


Az Akadémiának és a magyar kultúrának ezt az évszázados jelentőségű alkotását jogászok és tanárok, újságírók és más hivatásos kommunikátorok, bölcsészek és természettudósok, könyvtáro­sok és könyvolvasók mind haszonnal forgathatják.


Kenesei István
az MTA Nyelvtudományi Intézet igazgatója

A MAGYAR NYELV NAGYSZÓTÁRA I.

Segédletek

Főszerkesztő:

ITTZÉS NÓRA

MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2006.

1119 lap, 9980 Ft

A 18 kötetesre tervezett sorozat első kötete áttekinti A magyar nyelv nagyszótárának történetét, és bemutatja az adatbázisként készülő szótár informatikai hátterét, valamint részletes tájékoztató olvasható benne a szótár szerkesztési elveiről, szerkezetéről és használatának módjáról.

Ez a kötet tartalmazza a szöveggyűjtemények mintegy harmincezer tételes bibliográfiáját a forrásazonosítók rendjében, valamint a felhasznált példamondatok szerzőinek, illetve a fordítások eredeti szerzőinek névlistáját. Itt kaptak helyet a magyar szóalaktant bemutató paradigmatáblázatok, amelyekre a szócikkekben található paradigmajelzések utalnak.

A kötetet a rövidítések, lexikai minősítések és szaknyelvi jelölések magyarázatokkal bővített teljes jegyzéke zárja.A MAGYAR NYELV NAGYSZÓTÁRA II.

A–azsúroz

Főszerkesztő:

ITTZÉS NÓRA

MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2006.

1552 lap, 11 980 Ft

A 18 kötetesre tervezett sorozat első szótári kötete az a és á betűs címszavakat tartalmazza. A szótári rész 4500 szócikkben 4443 önálló, illetve 1087 alcímszót, továbbá 537 értelmezett szókapcsolatot dolgoz fel, összesen 14 346 jelentésegységre bontva. A szavak bemutatását 47 533 példamondat gazdagítja. A kötetben 388 utaló szócikk segíti az eligazodást.

A szótári kötetben kapott helyet a példamondatokban előforduló rövidítések jegyzéke is.A MAGYAR NYELV NAGYSZÓTÁRA III.

B–bes

Főszerkesztő:

ITTZÉS NÓRA

MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2011.

1039 lap, 7480 Ft

A 18 kötetesre tervezett sorozat harmadik kötete a b betűs címszavak első felét tartalmazza. A szótári rész 2279 szócikkben 2248 önálló, illetve 746 alcímszót, továbbá 85 értelmezett szókapcsolatot dolgoz fel, összesen 8331 jelentésegységre bontva. A szavak bemutatását 29 907 példamondat gazdagítja, valamint 244 alaki és 26 szócikkfejes utaló segíti az eligazodást.

A kötetben helyet kaptak a Segédletek kiegészítései és javításai, valamint a példamondatokban előforduló rövidítések jegyzéke.A MAGYAR NYELV NAGYSZÓTÁRA IV.

Besz–by

Főszerkesztő:

ITTZÉS NÓRA

MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2011.

1020 lap, 7480 Ft

A 18 kötetesre tervezett sorozat negyedik kötete a b betűs címszavak második felét tartalmazza.

A szótári rész 2559 szócikkben 2523 önálló, illetve 766 alcímszót, továbbá 135 értelmezett szókapcsolatot dolgoz fel, összesen 8814 jelentésegységre bontva. A szavak bemutatását 30 966 példamondat gazdagítja, valamint 397 alaki és 34 szócikkfejes utaló segíti az eligazodást.

A kötetben helyet kapott a példamondatokban előforduló rövidítések jegyzéke is.A MAGYAR NYELV NAGYSZÓTÁRA V.

C–dézs

Főszerkesztő:

ITTZÉS NÓRA

MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2013.

1247 lap, 7480 Ft

A mintegy húsz kötetesre tervezett sorozat ötödik kötete a c és cs betűs címszavakat, valamint a d betűs anyag első felét tartalmazza.

A szótári rész 4122 szócikkben 3404 ön­álló, illetve 413 alcímszót, továbbá 78 értelmezett szókapcsolatot dolgoz fel, összesen 10 430 jelentésegységre bontva. A szavak bemutatását 35 157 példamondat gazdagítja, valamint 715 alaki és 49 szócikkfejes utaló segíti az eligazodást.

A kötetben helyet kaptak a Segédletek kiegészítései és javításai, valamint a példamondatokban előforduló rövidítések jegyzéke.http://nszt.nytud.hu/